1870
سلام با یک جلسه صحبت و پرسیدن ۵.۶ سوال به هیچ وجه امکان ندارد که تصمیم قطعی برای ازدواج گرفت. حتی اگر ایشان جواب مثبت اولیه دادند، چندین جلسه باید صحبت کنید و سوالات را بپرسید ...
در انتظار پاسخ
در انتظار پاسخ