در این ویدئو دکتر رحیم کسایی،دکترای حرفه ای مشاوره، درباره دوست داشتن همسر و تاثیر آن روی فرزندان مطالبی را بیان میکنند.