در این ویدئو دکتر رحیم کسایی،دکترای حرفه ای مشاوره درباره ماهیت وجود همسر ایده آل  مطالبی را بیان میکنند.