در این ویدئو دکتر رحیم کسایی،دکترای حرفه ای مشاوره درباره حفظ فاصله مناسب در رابطه مطالبی را بیان می کنند.