در این ویدئو علیرضا صدیق منش روان شناس، در مورد تئوری انتخاب و نیازهای اساسی انسان سخنرانی کرده است.