در این ویدئو علیرضا صدیق منش روانشناس و مشاور،از فواید گروه درمانی می گوید.