در این ویدئو دکتر ابراهیم پیشیاره ، دکترای علوم اعصاب شناختی، نکاتی را  در مورد وظایف پدرومادر قبل از بارداری بیان میکنند.