در این ویدئو دکتر ابراهیم پیشیاره ، دکترای علوم اعصاب شناختی نکاتی را  در مورد رشد نوزاد بیان میکنند.