باسلام فرزندتون به نظر ميرسه كه تنهاست و چون همبازي و همراهي نداره شما رو جاي همبازي خودش ميدونه و چون شما هم همراهي و مقابل مثل كرديد متوجه نميشه كه براي درك اسيب هست و فكر ميكنه...
در انتظار پاسخ