1870
سلام دوستتان درست می‌گوید. خواندن قرآن باید به زبان عربی باشد. هرمقدار از قواعد روخوانی را که بلدید مراعات کنید و آن مقدار را که بلد نیستید یاد بگیرید. البته ترجمهٔ قرآن را نیز در ...
سلام. وقت به‌خیر و طاعاتتون قبول باشد. روزه و ایام‌ کرونا هیچ ربطی به هم‌ ندارند. روزه همچنان واجب است مگر اینکه برای کسی ضرر داشته باشد. ممکن است کسی کرونا نداشته باشد اما نتوان...
سلام مهم است که مرجع شما چه کسی باشد. بعضی مراجع، سقط دو ماهه را صدق زایمان نمی‌دانند و احکامش فرق دارد. اما اگر زایمان، صدق کند: ابتدا باید بعد از سقط اگر در حیض، عدد دارید یعنی م...
سلام اگر شما در جریان بودید و رضایت داشتید، همین مقدار کافی است.
سلام شما برای رفع مشکلِ خواهرتان دعا کنید و توسل بجویید اما لازم نیست اسم همسر ایشان را به‌عنوان کسی که از او به شما شری رسیده، ببرید. چون از کجا معلوم که حق با خواهر شماست یا با ا...
سلام ​​​​​آنچه مسلّم است چیزی است که در بیداری اتفاق می‌افتد. بنده معبّرِ (تعبیرکننده) خواب نیستم. شاید زاییدهٔ ذهنتان باشد. اگر واقعاً پشیمان باشد باید به شکلی به شما بفهماند. ا...
سلام ​​​​​​به گذشته فکر نکنید. چون رفتارهای شما و همسرتان از ابتدای انعقاد نطفه و در دوران بارداری و پس از آن، بر تربیت فرزندتان تأثیر می‌گذارد. اگر انسان می‌خواهد فرزندش را درست ت...
سلام معلوم نیست بخت ایشان بسته شده باشد که بخواهید بازش کنید. متأسفانه الآن اکثر مردم در ازدواج بسیار سخت‌گیر شده‌اند؛ چه پسر،چه دختر و چه خانواده‌هایشان. ایشان دعای سیفی‌صغیر را...
سلام ​​​​​​خداوند به شما این اختیار را داده که با این شخصِ مذکور ازدواج کنید یا او را رها کنید. شما می‌گویید استخاره بد آمده و مشاور هم گفته ازدواج نکنید. پس چه اصراری برای این ازد...