1209
سلام. اگر منظورتان از نفخ معدا تنها بصورت آروغ زدن است باید گفت علت عمده آن بلع هوا همراه با غذا است. بهتر است هنگام غذا خوردن یا نوشیدن مایعات مراقب بلع هوا همراه با آن باشید. الب...