پیشگیری مناسب داشته باشید چون احتمال بارداری هست . اگر چند روز دیگر پریود نشدید بتا اچ سی جی انجام دهید .
سونوگرافی واژینال انجام دهید و با جواب مراجعه کنید .
همان بقایای بارداری است . یک هفته بعد سونوگرافی را تکرار کنید و اگر بقایا باقی بود باید کورتاز شوید .
سونوگرافی را تکرار کنید و اگر توده هنوز باقی باشد باید به کمک هیستروسکوبی خارج شود . می توانید با جواب سونوگرافی جدید جهت درمان مناسب مراجعه کنید .
با سلام خطري متوجه شما نيست و راه سقط قانوني ندارد
در انتظار پاسخ