سلام بایستی فاصله دوره های پریودی خود را بدانید. در صورتیکه فاصله پریودی شما ۲۸ الی ۲۹ روز باشد، زمان اقدام به بارداری بین ۱۲ تا ۱۶ روز سیکل پریودیتان می باشد. در این فاصله بایستی...
10 ساعت پیش
سلام با توجه به شرح حال شما، محدودی باروری شما از روز ۱۲ تا روز ۱۶ سیکل پریودیتان می باشد. اگر میخواهید باردار شوید بایستی در این فاصله زمانی، یک روز در میان اقدام کنید.
10 ساعت پیش
سلام تزریق نکنین و با پزشکتون تماس بگیرین
سلام دوست عزیز با توجه به شرح حال شما بهتر است تا یک هفته دیگر صبر کنید اگر تا آن موقع پریود نشدید آن وقت مجدد تست بارداری انجام بدهید تا وضعیت شما مشخص شود موفق باشید.
سلام از کیت به درستی استفاده نکرده اید و اگر تحت نظر پزشک هستید طبق دستور ایشان عمل کنید و اگر قصد بارداری دارید یکشب در میان اقدام کنید. روز خوش
سلام لکه بینی جزء پریودی نیست و از روزیکه خونریزی واضح دارید آن روز، اولین روز محاسبه میشود و اگر این لکه بینی ادامه دارد باید بررسی شوید و درمان بگیرید.‌شب خوش
سلام میتوانید از کیت تخمک گذاری استفاده کنید. زمان تقریبی تخمک گذاری شما حدود روزهای ۱۴ تا ۱۸ سیکل شما میباشد و اگر قصد بارداری دارید باید یکشب در میان اقدام داشته باشید. روز خوش
سلام هر ماه حدود ده درصد شانس بارداری دارید و اگر تاخیر بیش از ده روز داشتید از نظر بارداری چک شوید و آزمایش خون بدهید. تا زمانیکه بارداری مسجل نشده منعی در رفتار شما وجود ندارد. ر...
سلام در برخی از افراد با وجود دو خط روشن شدن؛ تخمکی آزاد نمی شود. سونوگرافی دقیقتر از کیت های خانگی می باشد. در سونوگرافی حداقل مایع آزاد بایستی دیده می شد که نشان دهنده آزاد شدن ...
6 روز پیش
سلام خیر نباید خودسرانه تزریق کنید اگر مشکل دارید ماه آینده درمان را ادامه دهید. اگر زود هنگام دارو بگیرید یا طبق دستور دارو نگیرید درمان نتیجه بخش نخواهد بود. روز خوش
1 هفته پیش