2753
در انتظار پاسخ
با جواب سونوگرافی واژینال جهت درمان مناسب مراجعه کنید .
نمی شود الان با هیچ دارویی جلوی پریود را گرفت .
باید از نظر وجود زخم دهانه رحم یا پولیپ معاینه شوید .
نرمال است . اگر خیلی نگرانید حهت رد بارداری خارج از رحم تست خونی بتا اچ سی جی انجام دهید .
مربوط به اب و هوا نیست . یک سونو واژینال و یک بتا اچ سی جی انجام دهید و با جواب مراجعه کنید .
در انتظار پاسخ