1075
سلام اينها انقباضات واضح نيستولي علامتی از شروع پيش انقباضات است يعني طی هفته هاي آينده دردهای زايمانی شروع خواهد شد، جنين شما رسيده استنگران نباشيد