1075
باید با معاینه مشخص شود که آیا انقباضات نشانه ای از احتمال زایمان زودرس است و یا پراکنده و کاذب است.و برحسب نتیجه ممکن است دارو لازم باشد یا نباشد.والبته تنها گزینه ایزوکسوپورین نی...