سلام نگران نباشید. اولا خانواده های مذهبی زیادی هستند که آرزو دارند با خانواده های مثل خودشون وصلت کنند. طبق شناسه ای که نوشتید آقا هستید و 23 ساله. پس خیلی وقت دارید. جای نگرانی ن...
3 هفته پیش
سلام کارهایی که گفتید واجب و حرام نیستند. بعضی از این اعمال مستحب و بعضی مکروه هستند. بنابراین از این جهت مشکلی ندارد.اما از جهت اثر وضعی، در مورد مستحب و مکروه پدر و مادر تقصیری ن...
3 هفته پیش
سلام نذر اونها برای شما الزام آور نیست. یعنی لازم نیست به این نذر عمل کنید. البته اگر عمل می کردید خوب بود اما واجب نیست
3 هفته پیش