سندوس

عضویت : 1397/04/09
زن
25 سال
کارشناسی مدیریت
 خسته ام….میگویندکوه کندی؟ نمیداننددل کندم از کسی که کوهم بود    
1286