هاییییییییییییییییلا

عضویت : 1400/03/12
زن
درج نشده است
خداحافظ تا کنکور 1402😊 مطمئنم بعد پزشک شدنم دوباره میام این قول رو هم دارم توی امضام میدم 💪 پس قرار نیست زیر اش بزنم من به هدفام میرسم در هر دم بهش نزدیک تر میشوم از همین لحظه یعنی ساعته ۱۳:40روز ۱۵ مرداد ۱۴۰۰ میرم ولی اگه شیطون رفت توجلدم و زودتر اومدم هم بهم بگین زود برو درساتو بخونم😁بعضی اوقات شیطونی میکنم🤪 
79 موضوع
پست
کانون زبان نوجوانان
1400/06/30 21:29:31 1 پست
1
خونه ارزون میشه؟
1400/06/19 09:16:21 15 پست
15
استاد ب.انک
1400/06/14 20:33:31 1 پست
1
10
0
تعبیر خواب
1400/06/07 07:35:56 1 پست
1
میشه دور چشم هم زد؟
1400/06/06 12:06:06 2 پست
2