1870
سلام پر کاری خفیف تیروئید دارید باید به پزشک مراجعه نمایید موفق باشید
برای غیرباردارنرماله واگربارداریدبایدداروشروع کنید.کم کارمحسوب میشود