در انتظار پاسخ
برای اطمینان خاطرتان در طی بقیه بارداری امنیوسنتز انجام دهید . ولی اگر جواب غیرعادی باشد امکان انجام سقط پس از هفته 19 وجود ندارد .
پس از 19 هفته دیگر نمی توان سقط قانونی انجام داد . شاید در مورد شما امنیوسنتز کمکی نکند و فقط ریسک سقط را افزایش دهد .
در انتظار پاسخ