باسلام ميتونم درك كنم چقدر تحت فشاريد و اين افكار چقدر باعث فرسايش ميشه بهتره حتما با يك درمانگر فردي صحبت كنيد اينكه اين نگراني و افكار گاهي شديد ميشه و مخل كننده هست و گاهي درو...
1 هفته پیش
باسلام ميتونم درك كنم چقدر تحت فشار هستيد و اين اتفاقات چقدر براتون درد داره حق داريد كه ناراحت باشيد اما انتقام گرفتن يا اتمام زندگي به نظرتون ميتونه بهتون كمك كنه يا فقط باعث م...