2601
خیر . دوعدد امپول پروژسترون را عضلانی بزنید . در عرض کمتر از 10 روز پریود خواهید شد .