2695
سلام دوست عزیز همانطور که میدانید حق حبس به معنای آن است که شما میتوانید تا زمانی که مهریه به شما کامل پرداخت نشده از ایفای وظایف خود در مقابل شوهر خودداری کنبد منظور از ایفای وظای...