1870
سلام دوست عزیز شما حتما باید با مشاور تحصیلی صحبت کنید تا با توجه به سطح نمراتتان بتوانند راهنماییتان کنند. اگر ب ای خود تعیین هدف کنید حتما موفق خواهید شد