سلام زمان زایمان شما ۷ خرداد ماه می شود و از تاریخ آخرین پریود محاسبه می شود موفق باشید