الگوی قاعدگی شما غیر عادی است . قاعدگی های مکرر و با فواصل نزدیک می توانند باعث اندومتریوز شوند . جهت بررسی های لازم و درمان مناسب مراجعه کنید .