1075
وزن جنين شما كمتر از نرمال است از پزشكتان بخواهيد سونوگرافی از نظر احتمال اختلال رشد داخل رحمی درخواست كندروزانه مصرف يک قرص ويتامين در بارداری كافی و مصرف مقادير بيشتر باعت عوارضی...