1075
پولیپ اگراختلالی در خونرسانی جنین ایجاد کند و یا جفت روی آن لانه گزینی کند میتواند باعث سقط شود و در مواردی هم مشکلی ایجاد نمیکند.در حال حاضر کاری نمیتوان کرد.اگر سقط رخ داد،باید ق...
با سلام فعلا نیاز به اقدام خاصی ندارد. احتمال دفع خود بخود هم هست دفع با دارو هم احتمال کمی دارد. ولی اگر دچار ناباروری شدید و نیاز به آی وی اف داشتید قبل از آن باید پولیپ با هیس...