1075
دیستروفی دوشن وابسته به x مغلوب میباشد. یعنی باتوجه به ناقل بودن مادر این خانم، ایشان ممکن است سالم یا ناقل باشند. اگر این خانم ناقل باشد، فرزندان پسرش نیمی مبتلا ونیمی سالم خواهن...