1075
سلام امیدوارم که خوب باشید .در هنگام ازدواج مهم است که معیارهایی که شما برایتان مهم است در طرف مقابلتان وجود داشته باشد پس اگر معیار وضعیت خوب مالی برای شما وجود دارد حتما این را د...