النازخانم

عضویت : 1397/05/01
زن
21 سال
درج نشده است
گاهی‌گمان‌نمی‌کنی‌ولی‌خوب‌می‌شود/گاهی‌نمی‌شود‌که‌نمی‌شود‌که‌نمی‌شود/گاهی‌بساط‌عیش‌خودش‌جور‌می‌شود/گاهی‌دگر،‌تهیه‌بدستور‌می‌شود/گه‌جور‌می‌شود‌‌خود‌آن‌بی‌مقدمه/گه‌با‌دو صد‌مقدمه‌ناجور‌می‌شود/گاهی‌هزار‌‌دوره‌دعا‌بی‌اجابت‌است/گاهی‌نگفته‌قرعه‌به‌نام‌تو‌می‌شود.
28 موضوع
پست
لتروزول
1398/05/13 11:27:40 26 پست
26
ضخامت رحم .کمک
1398/05/08 15:53:47 11 پست
11
قرص استرادیول . کمک
1398/05/08 15:47:51 15 پست
15
فال
1398/05/05 09:06:21 2 پست
2
عمل لاپاراسکوپی
1398/05/01 10:21:56 9 پست
9
بیمارستان مادر یزد
1398/04/31 13:04:13 12 پست
12
1456