آرام_2018

عضویت : 1397/08/18
زن
دکترا
هیچ چیز را تأیید نکن مگر اینکه خودت شخصاً آن را تجربه کرده باشی، آزموده باشی. 
2 موضوع
پست