همدم_بانو

عضویت : 1402/02/02
زن
درج نشده است
لطفا درخواست دوستی ندید ! چرخ اقبال به منفعت من چرخیده ، جهان حول محور اهداف من در گردش است اراده من بر سرنوشتم غلبه و چیره است هیچ چیز مرا از رسیدن به اهدافم باز نمی دارد انسان بزدل هزاران بار می میرد اما انسان شجاع فقط یکبار طعم مرگ را می چشد اطمینان داشته باش تو آن چیزی هستی که می خواهی باشی من بر اساس رهنمود های کائنات در مسیر اهدافم پیش می روم و چیزی در جهان مرا از رسیدن به اهدافم باز نمی دارد من در مسیر خوشبختی قرار دارم و هر چه پیش می روم خوشبختیم تکمیل تر میشود سرنوشت من از آن چیزی که تصورش را کنم زیباتر نوشته شده . خداوندگار یکتا و بی همتای من مرا به سوی هر آنچه خشنود و خوب است هدایت می کند . من در پرتوی هدایت او هرگز گمراه نخواهم شد . جهان هستی هر آنچه که بخواهم به من می دهد . من لیاقت بهترین ها را دارم .