نازامین

عضویت : 1396/10/01
زن
33 سال
کاردانی
من خوبم شما چطوری ؟؟؟
براتون اینگونه آرزو میکنم :ان زمان که در محشر .خدا بگوید چه داشتی ؟حسین سر بلند کند و بگوید حساب شد مهمان من است .