سلام.وقت بخیر موضوعاتی که شما عنوان کردید دو مسئله متفاوت هست و بنابراین من به هر کدام جداگانه پاسخ می دهم. اینکه شما در دوران کودکی یک الگو یا قهرمان داشته اید یک مسئله معمول هست،...