با سلام چنانچه به جهت عدم حضور صاحب سند رسمی موفق به تنظیم سند نشده اید ، شما میتوانید به طرفیت فروشنده و صاحب سند رسمی دادخواست حقوقی الزام به تنظیم سند مطرح نمایید. موفق باشید.
1398/07/16