2723
برای تمرکز داشتن عواملی وجود دارد که باید در نظر گرفته شود.....۱.فراهم آوردن فضای مناسب درس خواندن ۲. تعیین اهداف واضح و دقیق ۳. زمان‌بندی برای مطالعه ۴. داشتن آیین درس خواندن ...