810

پرسش های پرسیده شده

سلام. بایدآزمایش هورمونی بدهیدتامعلوم شودواقعاعلت پرمویی ،هورمونی است.واگراینطورباشد،این قرص تاحدودی موثراست وبایدداروی دیگری هم اضافه شود. میل جنسی ارتباطی به این داروندارد
سلام. شماکارخاصی نبایدبکنید!درواقع فردباردارخودش نمیتوانداقدامی بکندکه طول سرویکسش کوتاه یابلندشود! اساسادرحامله ی شکم اول وبی مشکل نیازبه اندازه گیری طول سرویکس نیست،چون ارزش زیاد...