1870
در انتظار پاسخ
در انتظار پاسخ
در انتظار پاسخ
در انتظار پاسخ
باید هفته آینده مجدد سونوگرافی انجام شود و طول دهانه رحم بررسی شود که در صورت نیاز سرکلاژ و یا حلقه پساری بنا به تشخیص پزشک تصمیم گرفته می شود موفق باشید