1451
با سلام درخواست اجرای حکم ملاقات قابل طرح می باشد ، ولیکن می توان موضوع و شرایط پیش آمده و احتمال به مخاطره افتادن سلامت جسمی فرزند را طی لایحه در میان گذاشت تا ضمن اتخاذ تصمیم بهت...
با سلام به هر حال موضوع تا قطعیت حکم صادره و تحویل محکومٌ علیه به مرجع رسیدگی و یا فرضاً برائت ایشان به شکلی فعلی باقی خواهد ماند و از وثیقه رفع بازداشت صورت نخواهد گرفت ، مگر در ص...
با سلام اثبات جرم رابطه رابطه نامشروع مستلزم ارائه دلیل قانونی و احراز وقوع آن توسط مرجع قضایی است و به صرف طرح شکایت همسرتان محکوم نخواهد شد ، لذا پیشنهاد می شود موضوع را جهت بررس...