1075
سلام بر شما صرفنظر از اینکه چنانچه شخص استفاده کننده از سند مجعول (با علم به مجعول بودن سند) آنرا مورد استفاده و یا استناد قرار دهد خود نیز دارای مسئولیت کیفری بوده و در مظان اتهام...
با سلام و عرض ادب 1. در صورت عدم نزدیکی و جدایی نصف مهریه به زن تعلق می گیرد2. برای مطالبه مهریه باید از طریق دفترخانه ازدواجی که سند ازدواج در آن به ثبت شده تقاضای صدور اجرائیه نم...
با سلام موضوع از جنبه حقوقی و کیفری قابل طرح بوده است که با نظر شعبه رسیدگی جرم بودن آن محرز نشده که می تواند رد آن دلایل مختلفی داشته باشد ، در خصوص جنبه حقوقی نیز بایستی دعوی است...
سلام بر شما پیگیری موضوع مستلزم داشتن پلاک ثبتی ملک و انجام حصر وراثت و نهایتا مراجعه به اداره ثبت مربوطه است موفق باشید
سلام بر شما موضوع بعنوان مزاحمت از طریق دادسرای محل وقوع جرم قابل طرح و رسیدگی است موفق باشید
با سلام و عرض ادب 1. متاسفانه به دلیل این که همسر شما طرف خریدار در ایران بوده طبق قانون همسر شما فروشنده محسوب می شود مگر اینکه بتواند نمایندگی خود را اثبات کند و همسر شما نیز م...
با سلام حضانت طفل مشترک تا سن 7 سالگی با شماست و زوج تنها می تواند دادخواست ملاقات فرزند را تقدیم دادگاه نماید ، هر چند با توجه به اینکه شما مقیم خارج از کشور هستید نتوانند حکم مذک...
با سلام موضوع را با اداره ثبت و یا یکی از دفاتر ازدواج در میان گذاشته و شماره و ادرس جدید را دریافت کنید موفق باشید
با سلام و عرض ادب 1. بله شما به استناد فیش های واریزی و شهادت شهودی که از موضوع شراکت شما اطلاع دارند می توانید دادخواست اثبات شراکت در دادگاه مطرح نمایید. 2. بله هر دلیلی که دل...