810
اطلاعات تخصصی
تحصیلات

کارشناس ارشد مشاوره خانواده

خلاصه عملکرد و مهارت ها


زمينه فعاليت
مشاوره فردی (نوجوان، بزرگسال)
مشاوره خانواده در زمينه نوجوان و جوانان
شكست عشقی عاطفی
افسردگی و اضطراب
 
دانش آموخته حوزه تخصصی
درمان براساس رويكرد CBT
خانواده درمانی و زوج درمانی بر اساس رويكرد CBT
درمان شكست عشقی،عاطفی
درمان بر اساس رويكرد گشتالت
طرحواره درمانی و درمان ذهنيت ها (فردی،زوج)
 

پرسش های پاسخ داده شده

 • استرس و عدم تمرکز در پروسه طلاق

  پاسخ بإسلام ميتوان به خوبی حال بدتان را درک كرد طلاق يک پروسه است كه دارای مراحل و تبعات زيادی است كه استرس ها و رفت و آمد هاي مكرری را به همراه دارد و شما با آگاهی آن را انتخاب كرده ايد علائمی كه فرموديد...

 • طرفداری شوهرم از خانوادش

  پاسخ با سلام اينكه خانواده همسرتان اينگونه رفتار ميكنند بسيار ناراحت كننده است و ميتوانم درك كنم احساستان را و اينكه بيان كرديد از خواستگارهايي صحبت ميكنند كه سرانجام نداشته بهتر است فراموش نكنيد انتخاب ...

 • حسادت و تقلید مادرشوهر

  پاسخ با سلام از صحبت های شما متوجه حساسيت زياد شما از واكنش های مادر همسرتان شدم در بعضی از خانواده ها مادر خانواده به دليل وابستگی زياد نميتواند درک كند كه فرزندش مستقل شده و عروس خانواده را در نقش رقيبی ...

 • سردی و بی توجهی همسر

  پاسخ با سلام نياز به توجه همسر يک نيازی است كه برای هر زنی اهميت دارد . اما اينكه شما گوشی همسرتان كه يک وسيله شخصی است را چک ميكنيد امری اشتباه است كه نبايد از آن چشم پوشی كرد و آن طور كه عنوان كرديد بيشت...

 • اختلاف در دوران نامزدی

  پاسخ با سلام دخالت بيشترين عامل بهم زدن روابط زوجی است حضور عوامل بيرونی و عدم مرز بندی روابط باعث سردی و مشكلات متعدد بين دو نَفَر ميشود طبق گفته های خودتان همسرتان فردی وابسته به خانواده است و اين موضوع ...

 • قهرهای افراطی همسر

  پاسخ با سلام اين قهر و زودرنجی كه فرموديد خود يه عامل اختلال در روابط و زندگی است و درک ميكنم ناراحتی تان را و خب عدم تحمل شما به خاطر تكرار مكرر اين اتفاق و سر مسائل پيش پا افتاده خب امری طبيعی است بخصوص ...

 • اجتماعی نبودن و عدم اعتماد به نفس همسرم

  پاسخ با سلام اين راضي نبودن از شرايط طبق صحبت هايي كه كرديد بيا كننده حساسيت زياد شما است و اينكه شما خواهان كامل بودن همه جانبه هستيد كه خب اين امري محالي است و همه داراي نقض هايي هستند بهتر است گاهي وي...

 • احتمال خیانت همسر در گذشته

  پاسخ باسلام ميتوان به خوبی متوجه خشم و ناراحتی تان شد درک ميكنم بهترين راه حل ،حل كردن و تخليه اين خشم است (كارهای كه باعث خالی شدن خشم ميشود - نامه نوشتن و پاره كردن - خط خطی كردن -فرياد زدن و ...) شما پر...

 • میزان توجه به خانواده و همسر

  پاسخ با سلام اين احساس نگرانی يک حس طبيعی در اين شرايط است و انتظار يک امری آزار دهنده ميتوانم شرايط روحيتان و بی قرار بودنتان را درک كنم و اينكه بيان كرديد همسرتان همراه و كمک هستند در اين شرايط ميتواند ع...

 • گرم کردن زندگی مشترک بعد از دعوا

  پاسخ با سلام ارتباط همسرتان با همسر برادرتان عامل مهمی است كه بايد بررسی شود تا علت و دليل اصلی آن مشخص شود و بهتر است با صحبت آرام و بدون تنش علت اين ارتباط را از همسرتان جويا شويد اما بهتر است به حريم شخ...