taravat97

عضویت : 1397/06/25
زن
درج نشده است
گویند کسان بهشت با حور خوشست'من گویم که آب انگور خوشست'این نقد بگیرو دست از آن نسیه بدار'کاواز دهل شنیدن از دور خوشست
موردی یافت نشد!
1860
1786