مھر

عضویت : 1398/08/01
زن
20 سال
دانشجوی حقوق

بعضیا ھیچوقت گرسنه نمیمونن چون حسرت مارومیخورن

برای 1روزهم که شده دنبال چیزهایی که نداری نرو وازچیزھایی که داری لذت ببر%
9 موضوع
پست
بیاین میخام یچیزی بگم
1398/08/09 20:38:58 10 پست
10
یع لحظه بیاین لطفا
1398/08/05 02:27:51 56 پست
56
بدترین اتفاق
1398/08/05 02:03:23 28 پست
28
زودبیا درم ببند///////
1398/08/04 03:07:42 44 پست
44
حس وحال
1398/08/03 04:09:21 8 پست
8
ختم ذکر
1398/08/01 14:10:41 34 پست
34
راهنمایی
1398/08/01 05:03:36 10 پست
10