گلیییییی

عضویت : 1396/07/01
زن
25 سال
دیپلم
از اینکه زن هازیاد گذشت میکنند زیاد خوشحال نباشید.عمر احساس یک زن باهر بار که کوتاه میاد. کوتاهتر میشه...!
1286