حوراماه24

عضویت : 1396/10/06
زن
30 سال
دیپلم
جاده هاے زندگی را خدا هموار میڪند ڪار ما فقط برداشتن سنگ ریزه هاست… پس اینقدر آه و ناله چرا؟
محبت به نامرد کردم بسی ، محبت نشاید به هر نا کسی ،تهی دستی و بی کسی درد نیست ،که دردی چو دیدار نامرد نیست
من و فرزندانم
- دختر - 5 سال