فرفرك

عضویت : 1397/09/20
زن
29 سال
مهندس عمران

گاهي گمان نميكني ولي خوب ميشود ؛ گاهي نميشودكه نميشود كه...

انسان ها , شبیه هم عمر نمیکنند  یکی زندگی میکند یکی تحمل ....
1286