لیلیزمانه

عضویت : 1396/10/27
زن
22 سال
دیپلم

فروردینی ام زودرنج وحساس ساده وبی ریا مهربون ولی عصبی عجول وکم طاقت,باهوش ودست ودل باز😍دوست عزیزی که باهم کل کل کردیمودلخورشدی بدون چیزی تودلم نیست✋یاعلی

ازپـــس تــمام نـــداشـــــتہ هـــایــم تنـــها افتخــــارم ایــن اســــتــــ  کـــه  سیـــــــــدم                                                                                               مسئــله ایــن استـــــ  ؟عـــــده ایــی مـــرده متـــحـرکـــــ !  بــــراےحســـــین علیــــه الســــلام عــــزادارے میـــکـنـن,ونمـیـــفهمنـدکـــه ایـــنگـونه عـــزادارے بـــراے مـــرده ذلـــیلـی چــــون خــــودآنــهاسـتـــ !!!  نـــه بــــراےزنـــده جاویـــدی چــــون حســـــین علیـــــه الســــلام ;افســــوس کـــه بجــــاے اینــــکــه درپـــی افـــکـارحســـــین باشــــند فقـــط زخــــم هــاے تنــــش رامیــبیـنند وبـــزرگــــتریــن رنــــج اورا کــــم آبــــی میــــدانــند۰                    اســـتاد شــهید علــــی شــــریــعتــی
من و فرزندانم
رضــــا - پسر - 6 سال
روشــــــنک - دختر - 1 سال