داستانی

عضویت : 1397/08/20
زن
فوق لیسانس
طبیعت واقعی بشر شادی است. هر انسانی بدون استثنا و به طور آگاهانه یا نا آگاهانه به دنبال شادی است. ماهاریشی