yaghish

عضویت : 1398/04/28
زن
لیسانس
💕روزی تو خواهی آمد ازکوچه های باران         تاازدلم بشویی غم های روزگاران💖مهدی جان باورکنید بی شماهیچ چیز سرجای خودش نیست دیگرشادی ها شادمان نمیکند همه جاوهرلحظه انگار چیزی گم کرده ایم ....
من و فرزندانم
- دختر - 1 سال